Adriaens, Theo

Mechelen, 15/09/1904 > Mechelen, 10/05/1935

Historische teksten

Het Hoekje van den Beiaardier

door een anonieme journalist

De Beiaard te Maffia-bij-Lissabon [sic, Mafra] - Einde Mei zal deze beiaard, die in de torens der basiliek te Maffia, oud-residentie der Portugeesche vorsten, verleden jaar ontdekt werd, plechtig worden ingehuldigd. De basiliek telt twee torens die ieder een beiaard van 47 klokken bevatten. De eerste dezer klokkenspelen komt uit de gieterij van den Antwerpenaar Witlockx, de tweede uit deze van den Luikenaar Levache. Inziende van welk groot belang het inrichten van beiaardconcerten in een lustoord als Maffia wezen zou werd Jef Denijn door de Portugeesche regering uitgenoodigd de totaal verwaarloosde klokkenspelen herin te richten. Samen met den Mechelschen werktuigkundige Is. Somers vatte hij dit werk aan, dat op dit oogenblik kant en klaar is. De beiaard van den Zuidertoren - 't is te zeggen, deze afkomstig uit de gieterij Levache - wordt het eerst van al hersteld en zal een dezer dagen volgens de aanduidingen van de Mechelsche Beiaardschool, van een gansch nieuw klavier, alsmede van mekanieke verbindingen volgens het stelsel van het wereldberoemde Sint-Romboutsklokkenspel, worden voorzien. Van de bestaande klokken werden er verder vier door de zorgen van den heer Felix Van Aerschot, van Leuven, hergoten en behoorlijk gestemd.

Vleiende benoeming. - De Portugeesche regeering heeft den Mechelaar Theo Adriaens, zoon van den h. Lodewijk Adriaens, leider der Mechelsche Christen Middenstanders, tot eersten beiaardier der Stad Maffia benoemd. Theo Adriaens is een onzer flinkste beiaardiers. Hij behaalde in Augustus 1927 met de grootste onderscheiding het uitgangsdiploma onzer Mechelsche Beiaardschool en zal ongetwijfeld onze oude Vlaamsche beiaardkunst eer aandoen en door de Portugeesche muziekliefhebbers doen hoogschatten en waardeeren.

N.N.: Het Hoekje van den Beiaardier, in: Muziek-Warande, jrg. 8, nr. 5, mei 1929, p. 113.