Boogaerts, Frans

Lier, 23/07/1888 > Lier, 19/08/1950

Historische teksten

Muzie-Warande over Frans Boogaerts

door Ernest Van der Hallen

Op het Liersch Begijnhof, tenden den grachtkant, staat het mooie huis, dat geheeten is: “Het soete Naemken”, en waar Tony Berchmann zijn jeugd doorbracht, zooals hij vertelt in zijn “Ernest Staas”. Het poortje in en het hofke door, en de gang in rechts, - dààr woont Frans Boogaerts, de Liersche toondichter. Dààr, in de groote, witte kamer, waar de busten staan van de grootmeesters der muziek, waar tallooze portretten hangen van zijn geliefkoosde componisten, en ergens het rustige doodenmasker van Beethoven vlekt boven een klavier, ...

Over Frans Boogaerts

door Joris Verdin [sr]

Bij een bezoek aan het lieve, gemoedelijke en stemmingvolle kunststadje Lier, hadden we het groote voorrecht kennis te maken met toondichter Frans Boogaerts, een dier talrijke schare stille, noeste, Vlaamsche werkers, die steeds geheel en onbaatzuchtig hun rijke gaven ten dienste stellen der gemeenschap. Frans Boogaerts werd geboren te Lier op 23 Juli 1888. In den beginne kon niets laten vermoeden dat hij eens tot een zoo begaafd en vruchtbaar kunstenaar opgroeien zou.