Opsomer, Jaak

Lier, 05/11/1873 > Lokeren, 28/10/1952

Historische teksten

Muziek-Warande over Opsomer

door Emiel Hullebroeck

Het 6e deel van De Vlaamsche Zanger, dat zooeven is verschenen, is uitsluitend gewijd aan de liederen van Jaak Opsomer. Dat is een gebeurtenis, waarvan de beteekenis op cultureel en esthetisch gebied niet te loochenen valt, en ik wil er dan ook gebruik van maken om den beminnelijken Lokerschen toondichter wat nader aan onze lezers voor te stellen. Het zal mij trouwens een waar genot zijn over hem te schrijven, en ik meen het ook met kennis van zaken te kunnen doen, want ik ken Opsomer nu bijna dertig jaren!

In memoriam van Jaak Opsomer door Piet Nuten

door Piet Nuten

Terwijl het muzikale Vlaanderen dezer dagen het afsterven herdenkt van een onzer grote musici, Edgard [sic] Tinel, zowat veertig jaar geleden, vernemen we thans het droevig nieuws over het ten hemel gaan op 28 October, omstreeks 7 uur in de ochtend, van Toondichter Jaak Opsomer, Tinels zeer gewaardeerde en geliefde oud-leerling.