Ga verder naar de inhoud

Benoit's Feest

Het feest te Antwerpen ter eere van Peter Benoit, ter gelegenheid van de Antwerpsche muziekschool (waarvan hij bestierder is) tot Vlaamsch Conservatorium (het eerste in Belgie) belooft allerprachtigst te zijn. Uit Antwerpen schrijft men aan 't Fondsenblad:

"Jongens, jongens! Wat zal het er spannen! Nog nooit zal eene openbare hulde zoo grootsch, zoo indrukwekkend geweest zijn als die, welke op 12 September, aan onzen grooten Vlaamschen toondichter zal gebracht worden. Heel het Vlaamsche land en de meeste kunstenaars uit Holland zullen dien dag naar Antwerpen gestroomd komen, om Peter Benoit met allen luister te vieren.

Op Zondag 12 September zal onze bevolking verdubbeld worden, want behalve de duizenden deelnemers aan den optocht, zullen duizenden nieuwsgierigen uit de provincie, de straten der Scheldestad komen vervullen met leven en beweging. Naar wij vernemen zal de stoet bijzonder wel verzorgd zijn. Tien groepen zullen gevormd worden, elk voorafgegaan door een bebloemd kartel, waarop de naam van een der werken van Benoit zal prijken. Deze groepen worden elk op eene afzonderlijke plaats gevormd, doortrekken de stad, en komen zich bij de hoofdgroep aansluiten, om gezamentlijk den feestelijken optocht te vormen, zoodat wij niet eene maar tien stoeten zullen hebben.

Op de Groote Markt zullen rond den middag twee liederen van Benoit, door al de deelnemers gezongen worden, begeleid door fanfaren; de stadsklok zal brommen, de beiaard spelen, het kanon donderen. Op het stadhuis zal door den heer burgemeester, in naam der stad en door den heer gouverneur in naam der provincie het woord gevoerd worden, om den held van het feest te verheerlijken.

's Namiddags om 2 ure zal eene groote muziekale plechtigheid in de "Harmonie" plaats hebben, waarop eene symphonie van onzen prijs van Rome, den heer Lod. Mortelmans, zal uitgevoerd worden. De gekende zanger Fontaine zal er "Mijn Moederspraak" van den meester zingen, en daarna zal door 1.500 uitvoerders, de Feestzang van Benoit ten gehoore worden gebracht. Een goed nieuws kunnen wij mededeelen: er zullen geene redevoeringen uitgesproken worden! Wij zullen niet, gelijk in 1892, verplicht worden ellenlange toespraken te slikken: de toonkunst alleen zal hier het woord voeren. Ook de bijzonderen zullen den bestuurder van ons nieuw konservatorium vieren.

Op de Oude Koornmarkt, waar Benoit lange jaren woonde, en op de Oude Beurs, waar hij thans verblijft, werden komiteiten gesticht, met het doel eene buitengewone versiering te doen ter eere van den grooten gebuur. Ook de dierentuin zal niet ten achter blijven: den avond van den feestdag zal een groot symfonisch concert worden gegeven, waarop alleen werken van Benoit zullen gespeeld en gezongen worden. Ja, het zal er spannen in de oude Scheldestad, op zondag 12 September!"

N.N.: Benoit's Feest, in: 't Getrouwe Maldeghem, zondag 12 september 1897 (raadpleegbaar via http://mail.maldegem.be/websitemaldegem/getrmaldegem/1897_09_12.pdf)