Ga verder naar de inhoud

Een onzer meest verdienstelijke beiaardiers is ontegenzeglijk Heer Kamiel Lefèvere, hulp-beiaardier te Mechelen, leeraar (met verlof) in de beiaardschool, thans beiaardier van Riverside Drive Baptist-church te New-York. Lefèvere, meester Jef Denyn’s lieveling, werd door Rockefeller, eigenaar der bedoelde kerk, als beiaardier aangesteld om zijn knappe vaardigheid, zijn rijke gaven, om zijn hoogstaande kunst. De Riverside-kerk was echter pas voltooid, toen ze reeds door brand vernield werd. Nochtans, als echte business-men besloten de Amerikanen, of beter gezegd Rockefeller, tot den onmiddellijken heropbouw der kerk.

Lefèvere, die uitsluitend leeft en ievert voor de verspreiding zijner geliefde beiaardkunst, koestert grootsche toekomstplannen en verwacht heel wat belangstelling voor de concerten, die hij op zijn nieuw klokkenspel geven zal. Hij wenscht niet enkel de sympathie der Amerikanen te winnen, ook in alle landen ter wereld tracht hij dezelfde gevoelens van genegenheid en bewondering te wekken. En daartoe lijkt hem de ligging der in opbouw zijnde kerk heel gelukkig. Immers, in de onmiddellijke omgeving der Riverside-church bevindt zich het “International house”, zijnde een tehuis opgericht door Rockefeller ten gerieve der duizenden vreemde studenten van alle werelddeelen, die te New-York de lessen der verscheidene universiteiten volgen. Van op hunne kamer kunnen ze de beiaardconcerten volgen en Lefèvere hoopt hen door zijn betooverend klokkenspel zoodanig te bekoren, dat deze studenten geestdriftig hunne indrukken, hunne bezieling, hunne bewondering naar hunne familie in het geboorteland, dus naar de verste uithoeken seinen zullen…

De nieuw op te richten Riverside-kerk zal een machtig, indrukwekkend gebouw wezen van 38 verdiepingen. De toren zal eene hoogte bereiken van 135 meter. In het onderste gedeelte der kerk zullen niet enkel godsdienstige oefeningen en plechtigheden plaats grijpen, ook turn-, tooneel- en billardzalen zullen er ingericht worden, met eene keuken kunnende voorzien in het opdienen van duizend eetmalen. Echt Amerikaansch dus! Alle deze lokalen worden naar een gezond-opgevatten modernen bouwtrant opgetrokken. De Riversidekerk is gelegen bij de Hudsonrivier, aan den zoom van een uitgestrekt, schilderachtig aangelegd park, een ideale plaats om er in stilte en ingetogenheid van het machtige, indrukwekkende klokkenspel te genieten.

De klokken, bestemd voor dezen beiaard, werden gegoten in de wereldberoemde klokkengieterij Gillett and Johnston te Croydon (Engeland) waar, ter beproeving, een prachtig concert werd gespeeld door Lefèvere, in aanwezigheid van den Koning en de Koningin van Engeland, en van meerdere vooraanstaande personen uit de kunst- en diplomatieke kringen. Deze beiaard, die uit 72 klokken zal bestaan, is de grootste ter wereld. Enkel de zware basklok weegt reeds ruim 18 ton! In den loop der maand October 1930 zal de nieuwe kerk geheel in gereedheid gebracht wezen, zoodat alsdan de plechtige inhuldiging plaats grijpen kan. Intusschen blijft onze ieverige Mechelsche kunstenaar geenszins werkeloos. Verre van! Tijdens de zomermaanden geeft hij geregeld elken Zondagavond concerten te Norwood (Norwood Memorial Building) en elken Zondagnamiddag en Dinsdagavond te Cohasset-Massachusetts (St. Stephen's kerk). In elke plaats oogst Lefèvere een ongemeenen bijval en wordt hem een vorstelijk onthaal voorbehouden. Het gebeurt inderdaad heel dikwijls dat een bizondere verkeersregeling dient getroffen tot berging der duizenden auto's, die van alle zijden toehoorders aanbrengen. Uit officieele statistieken blijkt dat soms meer dan vier duizend auto's in de onmiddellijke omgeving van den zingenden toren vertoeven. Na elke uitvoering wacht een geestdriftige menigte den beiaardier op en brengt hem een hartelijke, welgemeende ovatie. De Amerikaansche pers is één lof voor het prachtige spel van Lefèvere.

De invloed van Lefèvere’s kunstig spel is zoo groot, dat het Instituut van Schoone Kunsten te New-York een prijsvraag voor zijne studenten uitschreef tot het opmaken van het plan voor een toren met klokkenspel. Aan het open plein bij Wall Street, waar alle vreemde hooge bezoekers plechtig ontvangen worden, zal een “Immigrants memorial" opgericht worden, voorzien van een beiaard. De werken zullen in 1930 aangevat worden. Hiertoe werd reeds de steun van 23 verschillende landen toegezegd. Dit Memorial zal tevens een uitgestrekte, prachtig-versierde ontvangstzaal bevatten, waar het klokkenspel draadloos zal overgezet worden tijdens de plechtigheden der ontvangsten dewelke er zullen plaats grijpen.

Daarenboven zijn de plannen reeds klaar voor een prachtigen, geschiedkundigen toren, waar eveneens een klokkenspel zal ingericht worden. Hoeft het gezegd dat eens te meer Kamiel Lefèvere gevraagd werd, niet enkel om er de inhuldigingsconcerten te spelen, doch tevens om er als bestendig beiaardier op te treden? En mogen we dan niet verklaren, dat deze nederige doch flink onderlegde kunstenaar een der ieverigste verspreiders is dier edele beiaardkunst, Mechelens roem en Mechelens faam? Op het oogenblik is Lefèvere met verlof in onze Dijlestad. Met verlof? Wel neen, het klokkenspel is hem 'n onweerstaanbare behoefte geworden: geregeld elken Zondag-voormiddag bespeelt hij den beiaard der bibliotheek van de Leuvensche hoogeschool, en verricht hij ook daar echt pionierswerk. Bij het afscheid nemen na ons te korte onderhoud vertrouwt onze sympathieke gastheer ons nog toe, dat hij in overleg met bekwame technici de mogelijkheid onderzoekt om bij de bespeling van den Riverside-beiaard, den toren met passende kleuren electrisch te belichten, ten einde de stemming bij de toehoorders vollediger te maken! Kamiel Lefèvere, onze Rumoldusstad is fier op u… en verwacht nog veel van u, onze beiaardkunst ten nutte, en Vlaanderen ter eere!

Joris Verdin.