Ga verder naar de inhoud

M. Franciscus-Guillielmus Aerts, toonkundige, overleed te Antwerpen op 13 april; de plechtige lykdienst had plaets op 15 derzelfde maend in de hoofdkerk ten 10 uren, en werd bygewoond door zyne talryke leerlingen en ontelbare vrienden en kennissen. M. F. G. Aerts was aldaer geboren den 10 meert 1804. Zyne eerste studien deed hy te Meerhout, onder leiding van M. Homans, organist aldaer. Weldra had zyne kunst zooveel ontwikkeling genomen dat by op eigen kracht kon steunen. Hy begaf zich naer Parys, waer by kennis maekte met M. Herz, die hem lessen gaf en 't geen hem deed besluiten zich uitsluitend aen de studie toe te wyden. Sedret [sic] 1837 was M. Aerts kapelmeester in de St. Paulus-kerk. Hy richtte in 1844 de muziekschool in en gaf er les in orgel en piano. M. Aerts heeft goede leerlingen voortgebracht. M. Herz door zyne dactilium gaf hem het gedacht dit stelsel op de piano toe te passen, door aen het klavier eene drukking naer goedkeuring te geven. In 1855 stelde hy eene zoodanige piano te Parys ten toon, en genoot er al den byval dien hy mocht verwachten.

N.N.: Sterfgevallen, in: De Vlaemsche School, Antwerpen, 1864, p. 68.