Ga verder naar de inhoud

Een der knapste propagandisten in den dienst der Vlaamsche beiaardkunst is ongetwijfeld de Mechelsche volksjongen Kamiel Lefèvere, aangesteld door Rockefeller tot beiaardier van de Riverside-church te New-York. Jef Denijn, de stoere prins der beiaardiers, heeft het ten andere altijd voorspeld: Lefèvere zal het ver brengen: hij bezit talent en ... durf. En inderdaad Kamiel Lefèvere heeft de verwachtingen van zijn meester niet beschaamd. Hij heeft zich in het land der dollars een uiterst stevige faam verworven en geniet er daarenboven de warme sympathie der tallooze toehoorders die steeds bij elk zijner concerten toestroomen om van zijn rijkbegaafde en fijnzielige kunst te genieten. En nochtans, met het ambt van beiaardier der Riverside kerk is niet alles van een leien dakje geloopen: pas was de kerk gebouwd en wou men met de installatie van den eigenlijken beiaard aanvangen, of een brand vernielde het grootste gedeelte der lokalen, zoodat de indienststelling van het klokkenspel andermaal met ruim een jaar vertraagd werd.

Dezen tijd heeft Lefèvere flink benuttigd om te allen kante in Amerika waar reeds een beiaard opgesteld was, concertreeksen in te richten tot propageering zijner geliefde kunst. We hebben meerdere dier programma-boekjes vóór ons liggen en zijn blij verrast door de handige, kunstige en gelukkige wijze, waarop Lefèvere steeds zijn stukken weet te kiezen. Wat onzen Mechelschen vriend in 't, bizonder tot eere strekt is het feit, dat hij steeds een ruime plaats voorbehoudt aan de werken onzer Vlaamsche Meesters.

Thans vernemen we dat de herstellingswerken aan de Riverside-church in zooverre gevorderd zijn, dat de datum der officieele opening bepaald en onherroepelijk kon vastgesteld worden op 8 Febr. e.k. Alvorens de plannen der Riverside-kerk bepaald op te maken, brachten twee der grootste Amerikaansche beeldhouwers een bezoek aan de oude wereld., om er al de merkwaardige kerken te bestudeeren. Ze hebben hunne bevindingen ruimschoots benuttigd bij het opmaken der definitieve plannen. Zoo vinden we in de Riverside-church het gekende roosvenster der Chartres-kathedraal terug. Meerdere motieven zijn nochtans geheel nieuw als b.v. dit gewijd aan de geschiedenis der muziek, aan den landbouw of aan menig ander onderwerp. We kunnen hier tevens enkele "Amerikaansche" eigenaardigheden opsommen, die bij het uitvoeren van dit grootsch opzet gepaard gingen. Het kan den Amerikanen [sic] dan ook al weinig schelen of bij het doordrijven van hun reuzenplannen het religieuze doel der kerk niet in het gedrang komt. Zoo hebben we b.v. aan den hoofdingang, naast heilige figuren, de beeltenissen van gewone leeken, die zich op de een of andere manier - 't zij door de politiek, ’t zij door de geleerdheid - zich in de maatschappij onderscheiden hebben, als men daar treft: Washington, Einstein, enz. We gunnen deze menschen graag hunne verdiensten, maar, het gaat toch niet op dat deze nevens Heiligen in de kerk te pas komen. Dat is voor ons, Vlaamsche menschen, een onaanneembaar iets!

De kerk telt 3000 gemakkelijke zitplaatsen. Buiten de eigenlijke kerk zijn er lokalen ingericht als gymnasium, tooneel zaal, bibliotheken met leeszalen, kegelbane, klassen, bureelen, marionettenzaal, keukens met ultra-moderne inrichting, die toelaat 1000 eetmalen tegelijk op te dienen (?). Begin Mei zal Kamiel Lefèvere den nieuwen beiaard inhuldigen te New-Milford, Connecticut, en een paar maanden later, dezen van het Wellesley College in Massachusetts. Deze beide klokkenspelen behooren aan onderwijsinrichtingen. We moeten Lefèvere dankbaar wezen voor de belangstelling die hij in Amerika heeft gewekt voor onze bij uitstek Vlaamsche beiaard kunst, waarvan hijzelf een der knapste beoefenaars is.

C. Pr.

C. Pr. [Verdin, J. [sr]]: Onze Vlaamsche Beiaardiers in Amerika - Kamiel Lefevere te New-York, in: Katholieke Illustratie, s.d. (circa februari 1931).