Ga verder naar de inhoud

Dinsdag was het de verjaardag der geboorte van onzen wel beminden Koning. Ten 11 ure 's voormiddags kondigde onze beijaard het aanvangen van het Te Deum aan, welk ter dezer gelegenheid in onze hoofdkerk gezongen werd. Binnen de kerk was het zigt allerschoonst: het korps Pompiers met deszelfs Muziek was er naartoe getrokken; eene afdeeling onzer bezet­ting bevondt er zich insgelijks, en het bataljon Burgerwacht met de halve batterij Kanonniers hebben ook door hunne te­genwoordigheid luister aan het feest van 16n dezer willen bij­brengen. Alle de Burger- en Krijgsoverheden waren er aanwezig; daarenboven was er eene talrijke menigte naartoe gesneld ten einde het Te Deum van den heer Verdyen te kunnen bewon­deren.

Inderdaad, dit muziekstuk is voorzeker een der schoonste in zijn slach. De verschillige deelen er van zijn allermeester­lijkst uitgevoerd geweest. Gedurende geheel den tijd der uit­voering was de stilte met eerbied onderhouden, vooral als de kooren, door eene gelukkige schikking van den komponist, beurteling afzonderlijk en dan te samen zich lieten hooren; iedereen gevoelde zich aangedaan. Zoo als wij in ons laatste nummer zegden, het Te Deum van M. Verdyen is een echt meesterstuk.

Het beleid van den Te Deum werd door M. Van Elslande gedaan; aan hem ook komt eenigendeels eere toe over zijne zorgen en talent welke hij Dinsdag en vorige dagen heeft moe­ten bijbrengen in de zoo moeijelijke taak der direktie.

Zoo wij vernemen heeft dezen heer een allervleijensten brief van den komponist ontvangen, waarin de uitdrukkingen meer waard zijn dan alle andere eere zijne kunde toegezwaaid. Na het Te Deum was het groote monstering voor ons garnizoen op de Groote Markt.

's Namiddags, ten 2 1/2 ure, had er een Banket plaats , gegeven door de heeren officieren der Burgerwacht; onder hun bevonden zich nog de officieren van ons korps Pompiers, als­ook eenige genoodigden uit de Burgerwacht. De heer Burg­meester heeft dit Banket met zijne tegenwoordigheid wel willen vereeren. Gedurende hetzelve heeft liet Muziek der Pompiers eenige stukken vóór het hotel Het Gouden Hoofd, alwaar het Banket plaats had, uitgeoefend.

N.N.: Stads nieuws, in: De Toekomst, jrg. 1, nr. 39, 21 december 1862, p. 1.