Ga verder naar de inhoud

Het halfuurtje van het Kon. Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen

een anonieme journalist

Met ingang van Woensdag 26 Oktober, zal Radio Antwerpen iedere week een halfuurtje wijden aan koncerten, welke zullen gegeven worden onder de auspiciën van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen.

Deze speciale uitzendingen zullen steeds worden verzorgd door elementen, welke hun opleiding krijgen of volmaken aan genoemd instituut en het is dank zij den bestuurder, de heer Flor Alpaerts, dat deze uitzendingen tot stand zijn gekomen.

De leerlingen die hun studies aan het Conservatorium te Antwerpen hebben volmaakt, zullen thans gelegenheid krijgen een eerste voeling te nemen met een factor, die zich ontwikkeld heeft als een voorname toekomst voor iedere musicus, namelijk de radio.

Tevens zal dit halfuurtje toelaten het luisterend publiek de degelijkheid der kursussen welke in het Conservatorium te Antwerpen worden gegeven voor te stellen en te bevestigen. Voor ieder der leerlingen zal het niet alleen een aanmoediging zijn, om direkt hun gaven voor een meer uitgebreid publiek te kunnen ten toon spreiden, doch tevens een groot voordeel dat wij zouden kunnen omschrijven als het akklimateeren aan microfoon en studio. Deze factor werd weliswaar niet geheel verzuimd, doch niet voldoende naar voren gebracht om de jonge musici gelegenheid te geven zich eraan aan te passen. Er werden te weinig gelegenheden geboden om hen toe te laten zich aan studiowerk te gewennen en beter de technische en andere eischen te leeren kennen, die de microfoon aan den kunstenaar stelt.

Met dit halfuutje Zal Radio Antwerpen zijn kultureele werking andermaal beduidend uitbreiden, en wij danken langs dezen weg de heer Flor Alpaerts, om zijn inzicht in deze zaak en zijn bemiddelingen die het bewerkstelligen van deze uitzendingen mogelijk maakten.

Het eerste halfuurtje omvat uitvoeringen door den heer Albert Dooms, laureaat der vioolklas en mej. Julienne Demoulin, laureate der klavierklas.

De uit te voeren werken zijn van Mozart, Couperin en meester Alpaerts zelf.

N.N.: Het halfuurtje van het Kon. Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen, in: Magazine Radio Antwerpen, jrg. 5, nr. 37, 23 oktober 1938.