Ga verder naar de inhoud

TER gelegenheid van het gouden priesterjubileum van Kanunnik VERHELST, vervult Musica Sacra den aangenamen plicht een bijzondere hulde te brengen aan dezen zeer verdienstelijken priester van het bisdom Mechelen, aan dezen gezaghebbenden geleerde en hoogstaanden kunstenaar, die op zoo menig gebied, en niet het minst op dit der kerkmuziek, een uitstekend vertegenwoordiger en verdediger was en blijft van alles wat waar, goed en schoon is.
Musica Sacra is Kanunnik VERHELST in het bijzonder dankbaar, omdat hij, ondanks zijn rustelooze bedrijvigheid op het terrein der wetenschap en der godgeleerdheid, nog een voornaam deel van zijnen tijd en van zijne schitterende gaven ten dienste heeft gesteld van de kerkelijke toonkunst.

KANUNNIK VERHELST heeft aan de kerkmuziek uitzonderlijke diensten bewezen als schrijver, als koordirecteur en als komponist.
Zijne talrijke bijdragen, verschenen in zooveel tijdschriften, doch voornamelijk in de vooroorlogsche Musica Sacra, verdienen gebundeld te worden om hunne blijvende beteekenis.
Kanunnik VERHELST is onder muzikaal oogpunt breedzijdig ontwikkeld. Daaraan hebben we te danken zijn breeden en tevens zoo helderen en juisten kijk over het veld der kerkelijke toonkunst. Aan deze harmonie in zijne kunstontwikkeling - welke andere geestdriftige voorstanders der -kerkmuziek al te dikwijls missen -dankt de kritiek van Kanunnik VERHELST haar vaste hand en haar hoog peil; daaraan-ontleent zij het gezag om de verschillende soorten der gewijde toonkunst te bespreken en te beoordeelen “met kennis van zake”, om alle misbruiken krachtdadig te keer te gaan, en elke enge en zelfzuchtige opvatting met klem te bevechten.

INDIEN onze lezers de Fransche uitgave van Musica Sacra willen ter hand nemen, zullen zij aldaar door het breedvoerig artikel over den jubilaris onder meer vernemen, welk verdienstelijk werk de voormalige professor aan Sint-Joannes Berchmanscollege te Antwerpen verrichtte als bestuurder van zooveel koren, en als dirigent van zooveel geslaagde kunstuitvoeringen.

DE kerkelijke kompositiën van Kanunnik VERHELST, zijne missen, zijne lofgezangen en in het bijzonder zijn liturgische motetten, vormen een fraaie litteratuur, welke de geschiedenis der kerkmuziek niet zal laten verloren gaan. Niettegenstaande den eenvoud van den vorm, en de soberheid der aangewende middelen, zijn de stille vroomheid en de fijne rythmische declamatie zooveel erkende eigenschappen die het werk van Kanunnik VERHELST maken: tot een voor dezen “onbekend genre”, dat hierom juist des te zelfstandiger en te verdienstelijker is, en ja van des te meer beteekenis.

DEZE geleerde en kunstenaar heeft allerbest begrepen dat het beoefenen der kunst – der kerkmuziek in het bijzonder – niet moet aangezien worden als een overbodige weelde of iets van ondergeschikt belang. Deze theoloog heeft door zijn leven endaden dit verwijt beantwoord, even als Christus de morrende leerlingen bij SIMON den Melaatsche terechtwees, toen over 's Meesters hoofd kostbaar reukwerk werd uitgestort.
Aan Kanunnik .VERHELST hulde en dank !

Mechelen. Kanunnik J. VAN NUFFEL.

Bron: Musica Sacra, jrg. 34, nr. 3, september 1927, p. 127-129.