Ga verder naar de inhoud

De Duitsche pers over L. Duvosel

Lieven Duvosel is te Keulen opgetreden met zijn fameus koor Zang en Vriendschap uit Haarlem, en heeft er als componist en als dirigent lauweren geoogst. Wij geven hieronder enkele beoordelingen over deze talentvollen Vlaming.

Het Kölner Tageblatt :
De Hollandsche gasten ontpopten zich als een buitengewoon goed geschoolde eenheid, aan welker spits in den persoon van Lieven Duvosel een man staat, die ongeëvenaard op voorbeeldige wijze - we verheugen er ons over dat we in het publiek tal van Keulsche koorleiders bemerkten - zijn zangers leidt en die ongetwijfeld door het gewillig volgen van zijn getrouwen en dank zij zijn hooge en in alle opzichten duidelijk waarneembare muzikaliteit, de hoofdverdiensten heeft voor de wondervol doorwrochte en technisch volmaakte prestaties op gebied van koorzang, die den inhoud der werken zoo volkomen tot uitdrukking brachten.

Verder schrijft het blad over de vier Valeriusliederen van Duvosel dat zij "in meesterlijke polyphonie bewerkt zijn" en dat ze in uitvoering, samen met het Pilgerchor, door hun volslagen gevoel van eenheid en frappante dynamiek aan het publiek lang aangehouden stormachtige bijvalsuitingen ontlokten.

De Kölnische Zeitung schrijft o.m. dat behalve contra-puntische werken van den dirigent op teksten van strijd- en dankliederen uit den tijd van de vrijheidsoorlogen der Hollanders tegen Spanje, ook het a capella gezongen Pilgerchor uit Tannhäuser qua koorzang volmaakt en tot het einde toe zuiver gehouden werd, een toppunt van voorbeeldige zangkunst. Verder, Brahms' rhapsodie in stijlvolle uitvoering, Schubert's Psalm 23 in buitengewone kleurschakeering en dynamische fijnheid. Nachthelle van Schubert in sterke verinnerlijking en tot besluit Psalm 8 van Peter Gielen en Morgenlied van Philip Loots.

De stemcapaciteiten der zangers zijn uitstekend, van zachten, edelen klank, die in hun weekheid soms etherisch aandoen, doch die tevens een machtig forte niet uitsluiten, zonder evenwel aan den goeden smaak te schaden. Het rijke, met artistieken smaak saamgestelde programma en de buitengewone kunstbeoefening der gasten vormden een zuiver muzikaal-esthetisch genot voor de toehoorders.

De Stadt-Anzeiger schrijft :
De volgorde der programmanummers zelve was voorbeeldig. De directeur Lieven Duvosel gaf eerst vier der in den Vrijheidskrijg tegen de Spanjaarden ontstane Dank-en Strijdliederen, die hem zelf tot een meester der polyphone compositiekunst stempelden, daar hij daarmede de oudnederlandsche contrapuntiusche kunst in rechte lijn voortzet. Lieven Duvosel, sinds 1924 directeur van de Koninklijke Liedertafel, is in het bezit van een fijnzinnigheid en een temperament, welke tot de hoogste eenheid verbonden zijn.

N.N.: De Duitsche pers over L. Duvosel, in: Muziek-Warande, jrg. 9, nr. 10, 1 oktober 1930, p. 209-210.